موزه

باستان شناسی پیشوا

موزه آتشنشانی

و خدمات ایمنی

موزه

مردم شناسی زرند

موزه

باستان شناسی جیرفت

موزه تاریخ طبیعی

و تمدن خلیج فارس

طرح پیشنهادی

موزه قرآن کریم

موزه

مردم شناسی کرمان

موزه

باستان شناسی هگمتانه

موزه

مهر و سکه سمنان

موزه باستان شناسی پیشوا

مساحت زیربنا : 2500 متر مربع

مکان :  استان تهران – پیشوا

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1389

زمان پایان پروژه : 1391

کارفرما : شهرداری پیشوا

وضعیت فعلی : در حال اجرا

موزه آتش نشانی و خدمات ایمنی

مساحت زیربنا : 5700 متر مربع

مکان :  استان تهران

سازه: فلزی – بتنی

زمان شروع طراحی : 1388

زمان پایان پروژه :

کارفرما : سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

وضعیت فعلی : در حال تامین اعتبار

موزه مردم شناسی زرند

مساحت : 3000 متر مربع

مکان :  استان کرمان – زرند

سازه:

زمان شروع طراحی : 1386

زمان پایان پروژه : 1386

کارفرما سازمان میراث فرهنگی اتان کرمان

وضعیت فعلی : در حال اجرا

موزه باستان شناسی جیرفت

مساحت : 12500 متر مربع

مکان :  استان کرمان – جیرفت

سازه: فلزی – بتنی

زمان شروع طراحی : 1388

زمان پایان پروژه : 1393

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی استان کرمان

وضعیت فعلی : در حال انجام مناقصه

موزه تاریخ طبیعی و تمدن خلیج فارس

مساحت : 18000 متر مربع

مکان :  جزیره کیش

سازه: فلزی

زمان شروع طراحی : 1388

زمان پایان پروژه : 1394

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان

وضعیت فعلی : در حال تامین اعتبار

طرح پیشنهادی موزه قرآن کریم

مساحت زیربنا : 12000 متر مربع

مکان :  استان تهران

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1391

زمان پایان پروژه : ……

کارفرما : ……..

وضعیت فعلی : ……..

موزه مردم شناسی کرمان

مساحت : 12000 متر مربع

مکان :  استان کرمان

سازه: فلزی – بتنی

زمان شروع طراحی : 1387

زمان پایان پروژه : 1387

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی استان کرمان

وضعیت فعلی : در حال انجام مناقصه

موزه باستان شناسی هگمتانه

مساحت زیربنا : 12000 متر مربع

مکان :  استان همدان

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1390

زمان پایان پروژه : 1392

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی استان همدان

وضعیت فعلی : در حال اجرا

طرح معماری داخلی موزه مهر و سکه سمنان ( تیمچه پهنه)

مساحت زیربنا : 200 متر مربع

مکان :  استان سمنان

سازه: دیوار باربر

زمان شروع طراحی : 1389

زمان پایان پروژه : 1391

کارفرما سازمان میراث فرهنگی اتان سمنان

وضعیت فعلی : در حال اجرا

کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به آبمیس پارس است